Maria Lekholm

Maria LekholmMarias verksamhetsområden är familjerätt, brottmål, migrationsrätt och förvaltningsrätt.

Inom familjerätt åtar sig Maria uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt bodelningar.

Inom brottmål har Maria uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt åtar sig förordnanden som särskild företrädare för barn.

Inom migrationsrätten åtar sig Maria uppdrag som ombud i ärenden angående uppehållstillstånd.

Inom förvaltningsrätten, främst socialrätten, åtar sig Maria framför allt uppdrag som ombud i mål om omhändertagande enligt LVU.

Maria studerade juridik vid Lunds universitet och Universiteit Maastricht. Hon tog sin jur.kand. 1999. Härefter påbörjade hon tingstjänstgöring vid Växjö tingsrätt men valde efter några månader att anta erbjudande om anställning som biträdande jurist på Advokatfirman Vinge i Malmö. Där arbetade hon med affärsjuridik. Maria blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 2006.

Våren 2008 bestämde Maria sig för att göra ett karriärbyte och börja arbeta med humanjuridik. Som ett medel för att nå målet utträdde Maria ur Sveriges Advokatsamfund för att tjänstgöra som notarie vid Malmö tingsrätt. Direkt efter notarietjänstgöringen anställdes hon som biträdande jurist på Tre Advokater där hon arbetat sedan juni 2010. Vid samma tidpunkt återinträdde Maria i Sveriges advokatsamfund och är därmed sedan dess åter fullt verksam som advokat. Sedan 2013 är Maria delägare i Tre Advokater.

Språk: svenska, engelska och franska

E-post: maria@treadvokater.se