ALLMÄNNA VILLKOR

1. Tillämpningsområde

Följande villkor är tillämpliga på alla tjänster som advokater och biträdande jurister på advokatbyrån Tre Advokater HB, härefter ”Advokatbyrån”, tillhandahåller sina klienter. Advokater och biträdande jurister verksamma på Advokatbyrån är också skyldiga att följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed i utövandet av Advokatbyråns verksamhet.

2. Uppdragets art och omfattning

Uppdragets art och omfattning bekräftas inför varje uppdrag. Såväl art som omfattning kan dock efter överenskommelse ändras, utökas eller inskränkas.

3. Arvode, debitering, förskott och ränta

 • Arvode
  Om inte annat överenskommits debiteras arvode per timme utfört arbete. Arvodet debiteras för varje påbörjad tiondel av en timme.

  För vissa typer av uppdrag, såsom då en advokat eller biträdande jurist förordnas som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare eller offentligt biträde eller i andra ärenden där rättshjälp beviljats följer arvodet av lag. Advokatbyrån är i dessa fall förhindrad att ta emot ytterligare betalning för uppdraget.
  För det fall klienten vill utnyttja sig av rättsskyddsmomentet i en försäkring för att betala arvodet utgörs timarvodet av den av regeringen fastställda timkostnadsnormen som gäller vid tiden för upprättande av fakturan, såvida annat inte avtalats särskilt.

 • Debitering
  Arvode debiteras genom delfaktura, a conto-faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget. Om inte Advokatbyrån och klienten träffar överenskommelse om vilken form av debitering som ska användas under uppdraget avgör Advokatbyrån vilken faktureringsrutin som ska tillämpas.

  Med delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av arbete som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment.
  Med fakturering a conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a conto redovisas i slutfaktura.
  Faktura ska betalas senast 30 dagar från fakturadatum.

 • Förskott
  Advokatbyrån har rätt att begära förskott på arvodet innan ärendet påbörjas. Detta förskott hålls avskilt för klientens räkning på ett för ändamålet upprättat konto och kommer att användas för att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av Advokatbyråns arvode kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Om det vid uppdragets avslutande finns ett större belopp inbetalat förskott än vad som faktureras betalas överskottet ut till klienten. Advokatbyrån förbehåller sig rätten att under arbetets gång kräva in ytterligare förskott.
 • Ränta
  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. Ansvar och ansvarsbegränsning

Advokatbyrån har ansvarsförsäkring för vissa typer skador som orsakas inom advokatverksamheten.

Advokatbyrån ansvarar för skada som klienten lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret ska vara begränsat till tre miljoner kronor.

5. Behandling av personuppgifter

Genom att anlita advokat eller biträdande jurist på Advokatbyrån samtycker klienten till att dennes personuppgifter behandlas i vår klientdatabas. Advokatbyrån åtar sig att hantera uppgifterna på ett säkert sätt. Personuppgifterna omfattas av tystnadsplikten. Ett viktigt syfte med hanteringen av personuppgifterna är att undvika att det uppstår intressekonflikter som kan vara till skada för våra klienter. För att kunna uppnå syftet över tid sker ingen gallring av personuppgifterna.

För mer information om hur vi hanterar persondata se nedan under länken “Integritetspolicy”.

 

Norra Vallgatan 66
211 22  Malmö
Telefon: 040-12 02 07
info@treadvokater.se